ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดการเรียนการสอนในระดับ
 อนุบาล           ชั้นอนุบาล 1-2
 ประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1-3
         สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.75 MB