ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ฉบับ Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 24
ปกแบบบันทึกผล(ชุมนุม) Word Document ขนาดไฟล์ 118.33 KB 24
แบบบันทึกชุมนุม2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.56 KB 29
แบบบันทึก(ฉบับรวม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.33 KB 23
แบบรายงานปฏิบัติตน/ปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 747.22 KB 35
แบบฟอร์มโครงการ61 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 50
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มี 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 3502
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 21.1 KB 33
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 39
ฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 26
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 65
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 50
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 64
แบบประเมินพนักงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 61
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 156
เอกสารเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 69
เเนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 58
เเนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 206
เเนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 231
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 36