ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมย์ การมนตรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ โกมลวานิช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเเสงจันทร์ มีเเก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจน์จิตนันท์ ธนะสันต์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร บุญปลูก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติยา วรรณกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญเรือน สุขนพกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา ดัษดุล
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสชนก พงษ์กิจ
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมณฑ์ มีนา
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตตราพร หิงวัน
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายซัยพูลเลาะ บือราเฮง
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน สัญญะพล
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวิมล อยู่ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจภรณ์ ออมสิน
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ทรงรูป
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ศรีลาจันทร์
ตำแหน่ง : ครูจ้างตามโครงการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพรินทร์ ชูสาตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี ชนะฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ทรัพย์พันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร หอมระรื่น
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :