ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวันเพ็ญ โกมลวานิช
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางปวีณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุภาพร ชัยชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุนิสา ดัษดุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3