ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฐิติยา วรรณกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภาวินี เเย้มนิยม
ครูจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2