ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญเรือน สุขนพกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายซัยพูลเลาะ บือราเฮง
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1