ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจิรภัทร สาทวอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ทรงรูป
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสิริวิมล อยู่ยั่งยืน
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1