ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิรันดร บุญปลูก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิตตราพร หิงวัน
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2