ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกาญจน์จิตนันท์ ธนะสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุสรณ์ สรรเสริญ
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2