ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางราตรี ศรีเคลือบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมนัสชนก พงษ์กิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1