ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเเสงจันทร์ มีเเก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิญญา ศรีลาจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1